Soutěž o peněženku Cacharel

Úplné znění pravidel soutěže o peněženku Cacharel (26.3.- 31.3. 2020) na INST profilu eshop.brandberry.cz

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže o peněženku Cacharel

1) Pořadatel soutěže: Pořadatelem soutěže je společnost Ing. Mária Fečko Buranská, IČO 06892299, se sídlem U Balvanu 2543/42, Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Jablonci nad Nisou (dále jen „pořadatel“ nebo „BRANDBERRY“).

2) Místo a doba konání soutěže:

b) Soutěž se koná na sociální síti Instagram, na profilu Eshop.Brandberry (dále jen „místo konání soutěže") a to od 26. 3. 2020 do 31. 3. 2018 do 12.00h (dále jen „doba konání soutěže).

3) Účast v soutěži:

 1. a) Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem i doručovací adresou na území ČR nebo SR při splnění všech podmínek účasti v soutěži o peněženku Cacharel (dále jen "soutěž") stanovených těmito pravidly. Z účasti v této soutěži jsou vyloučeny zaměstnanci pořadatele i všechny další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže a dále osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zák. č. Sb. občanského zákoníku.
 2. b) Účastník soutěže musí být uživatelem Instagramu a musí na něm mít založen osobní profil pod svým skutečným jménem a příjmením nebo přezdívkou. Jméno a příjmení účastníka soutěže uvedené v osobním profilu soutěžícího na Instagramu se musí shodovat s údaji poskytnutými pořadateli po vyhodnocení soutěže.
 3. c) Účastník soutěže se zapojí do soutěže tím, že dá „like“ příspěvku o soutěži na instagramu, začne sledovat profil Eshop.Brandberry na instagramu a označí alespoň jednoho svého kamaráda v komentáři k soutěži na instagramu. 
 4. f) Komentář nesmí: být v rozporu s platnými právními předpisy na území ČR · obsahovat jakákoliv nevhodná vyjádření, která jsou v rozporu s dobrými mravy, s obecně přijímanými pravidly slušného chování a mravnosti či by snižovala lidskou důstojnost · obsahovat prvky pornografie, násilí či měly pohoršující nebo jinak nevhodný obsah · hanobit národ, rasu, etnickou, náboženskou či jinou skupinu osob · podněcovat či schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání · obsahovat skrytou reklamu · obsahovat prvky nebo části, k nimž uplatňují práva třetí osoby (fyzické i právnické), především práva autorská nebo práva související s autorskými právy, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná vlastnická práva.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžící splňuje soutěžní podmínky, náleží výhradně pořadateli soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo příspěvky, které výše uvedené podmínky nesplňují, smazat.

4) Vyhodnocení soutěže, výhry a předání výhry:

 1. a) O výherci soutěže rozhodne porota pořadatele a vybere je z příspěvků, které řádně splňují všechny podmínky soutěže. Pořadatel výherce zveřejní na svém instagramovém porfilu Eshop.Brandberry to nejpozději do 31.3.do 18:00h. Údaje o výherci budou uvedeny v rozsahu: zveřejnění profilu na INST.
 2. b) Výhra: peněženka Cacharel
 3. c) O konečném umístění bude pořadatel informovat výherce prostřednictvím zprávy na INST na profil, z kterého se účastník soutěže účastnil. Pokud se pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat do 3 dnů od vyhlášení soutěže (pořadatel zašle v tomto období výhercům nejméně 3 zprávyy), ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na kompenzaci nebo na dodatečné přidělení výhry. V takovém případě bude výhra předána náhradnímu výherci, kterého vybere porota pořadatele z těch účastnických příspěvků, kteří splňují pravidla soutěže. Výhry budou předány poštou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to nejpozději do 3 týdnů od vyhlášení výsledků soutěže.

5) Další podmínky soutěže:

 1. a) Na výhru v soutěži není právní nárok a není soudně vymahatelná. Pořadatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit.
 2. b) Pořadatel nenese jakoukoliv odpovědnost za způsob nebo následky jejich užití.
 3. c) Pořadatel nenese odpovědnost za komentáře příspěvků ani za jakékoliv technické, telekomunikační či další závady, vzniklé v průběhu soutěže.
 4. d) Účastí v soutěži účastníci berou na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je bude pořadatel shromažďovat a zpracovávat ve své databázi za účelem vyhlášení výsledků soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné a souhlas může být odvolán při písemném požadavku (včetně e-mailu) o poskytnutí informací o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů). Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím subjektům s výjimkou subjektů, které se budou na zajišťování soutěže podílet. Zapojením se do soutěže vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů za účelem vyhodnocení soutěže, zasláním výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb pořadatele, zasíláním jejich obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (dle zákona č. 480/2004 Sb.), a souhlasí s bezúplatným zveřejněním svého jména, příjmení, města bydliště, příspěvku a případně i audio či jiného audiovizuálního záznamu ve sdělovacích prostředcích, na webu www.brandberry.cz, na www.instagram.com/eshop.brandberry v rámci vyhlášení výsledků soutěže.
 5. e) Na jakékoliv výhry nebo ceny v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny a výhry ze soutěže nelze měnit za hotovost či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.
 6. f) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž bez udání důvodu přerušit, zkrátit či odvolat, změnit pravidla nebo nahradit výhry jinými podobného druhu a obdobné hodnoty i po ukončení soutěže. Veškeré změny pravidel nabývají účinnosti jejich vyhlášením. Jakékoliv předměty či služby aj. zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou doslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.
 7. g) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a rozhodovat o nároku na jakoukoliv výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoliv z účastníků soutěže v případě, že by nesplňoval pravidla soutěže nebo by byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by mohla účastníkovi vzniknout.